เลือกปี :
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลของกองทุนฯ ประจำปี 2563
(Report of Super Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF) for the Year 2020)
EN TH
รายงานประจำปี 2562
(Annual Report 2019)
EN TH
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
(Notification on the right of Unitholders to propose the agenda items in advance)
EN TH
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
(Criteria for Unitholder to propose agenda)
EN TH
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2563
(Agenda Proposal Form for the 2020 AGM)
EN TH