กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

เลือกปี :
กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน
กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560
มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุนRetirement Mutual Fund - Equity
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017
มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017

มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017

มีนาคม
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)

บลจ.บัวหลวง
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017