คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)

บริษัทจัดการจะจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามข้างต้น ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้แทนจากบริษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
  • ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนชุดแรกของกองทุนฯ

  • นายพรชลิต พลอยกระจ่าง - ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
  • นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ - ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการและเป็นผู้จัดการกองทุนฯ
  • นายเขมทัต ศรทัตต์ - ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
  • นายจอมทรัพย์ โลจายะ - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • นางกุญชลี นันทสุขเกษม - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
  • นายมงคล แน่งน้อย - ผู้จัดการโครงการอาวุโส ในบริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  • นายกฤตธี อุบล - ผู้จัดการโครงการ ในบริษัท เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด