นายสตีเฟน แทน

กรรมการ

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการ

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

กรรมการ

นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว

กรรมการ

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ