เลือกปี:
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SUPEREIF
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ประจำปี 2563
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ครั้งที่ 1
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) (แก้ไข)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562