เกี่ยวกับกองทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

SUPEREIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดย SUPEREIF ลงทุนครั้งแรกในสิทธิในรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์ ของ บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM)

ซึ่งระยะเวลาการโอนสิทธิภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จคือ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดย 17AYH หรือ HPM ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ทั้งนี้ ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ละโครงการ (นับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2562) มีอายุคงเหลือประมาณ 21-22 ปี โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2584 สำหรับจำนวนเงินที่ SUPEREIF ระดมทุนครั้งแรก เท่ากับ 5,150 ล้านบาท และมีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนและการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น 8,150 ล้านบาท

ความสัมพันธ์ระหว่าง 17AYH และ HPM กับ SUPER

SUPER เป็นผู้สนับสนุนของ 17AYH และ HPM และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของ 17AYH และ HPM ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ SUPEREIF เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ โดย SUPER จองซื้อและถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

จำนวนหน่วยเสนอขาย

515 ล้านหน่วย

ราคาเสนอขาย

10.00 บาทต่อหน่วย

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ

2,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย

วิธีการจัดสรร

Small-lot First สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ช่วงเวลาเสนอขาย

22-26 และ 30 ก.ค. 62 ในเวลาทำการของสาขาที่เปิดรับจองซื้อ และ 31 ก.ค. 62 ก่อนเวลา 15.30 น.

สถานที่จองซื้อ

ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร

การรับประกัน

ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

รู้จักผู้สนับสนุนของกองทุนฯ
ข้อมูลทางการเงิน
ประสิทธิภาพที่โดดเด่น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

ปรับปรุงเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2565

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 กันยายน 2565 16:38

ชื่อย่อหุ้น
SUPEREIF
ราคาล่าสุด
11.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
227,913
ราคาเปิด
11.30
วันก่อนหน้า
11.20
เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2674-6488 กด 8
โทรสาร: 0-2679-5996
อีเมล: marketing@bblam.co.th
เว็บไซต์: www.bblam.co.th