เลือกปี :
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2565 5,176,235,815.43 10.0509
31 พฤษภาคม 2565 5,245,667,091.28 10.1857
30 เมษายน 2565 5,324,460,038.52 10.3387
31 มีนาคม 2565 5,261,183,262.19 10.2158
28 กุมภาพันธ์ 2565 5,485,885,526.82 10.6522
31 มกราคม 2565 5,528,384,390.33 10.7347