เลือกปี :
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี TH
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 TH
รายงานประจำปี 2564 TH
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า TH
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ TH
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2565 TH