ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140


โทรศัพท์: 0-2470-3655 และ 0-2470-3201
โทรสาร: 0-2470-1996-7
เว็บไซต์: www.kasikornbank.com