คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท
1 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดการ
2 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดการ
3 นายเขมทัต ศรทัตต์ ผู้อำนวยการ บริษัทจัดการ
4 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 นางกุญชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
6 นายมงคล แน่งน้อย ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท เอฟรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
7 นายกฤตธี อุบล ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอฟรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่บริษัทจัดการ เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
  • แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น