เลือกปี:
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)