เลือกปี:
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี และการกำหนดวัน Record Date
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)