เกี่ยวกับกองทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

SUPEREIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โดย SUPEREIF จะลงทุนครั้งแรกในสิทธิในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์ ของ บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM)

ซึ่งระยะเวลาการโอนสิทธิภายใต้สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ โดย 17AYH หรือ HPM ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ทั้งนี้ ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ละโครงการ (นับจากเดือนสิงหาคม 2562) มีอายุคงเหลือประมาณ 21-22 ปี โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2584 สำหรับจำนวนเงินที่ SUPEREIF จะระดมทุนครั้งแรก จะไม่เกิน 5,150 ล้านบาท และจะมีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนและการกู้ยืมเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 8,150 ล้านบาท

ความสัมพันธ์ระหว่าง 17AYH และ HPM กับ SUPER

SUPER เป็นผู้สนับสนุนของ 17AYH และ HPM และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมของ 17AYH และ HPM ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ SUPEREIF จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ โดย SUPER จะจองซื้อและถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ี้

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

จำนวนหน่วยเสนอขาย1

ไม่เกิน 515 ล้านหน่วย

ราคาเสนอขาย

10.00 บาทต่อหน่วย

จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ

2,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย

วิธีการจัดสรร

Small-lot First สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ช่วงเวลาเสนอขาย

22-26 และ 30 ก.ค. 62 ในเวลาทำการของสาขาที่เปิดรับจองซื้อ และ 31 ก.ค. 62 ก่อนเวลา 15.30 น.

สถานที่จองซื้อ

ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร

การรับประกัน

ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

หมายเหตุ : 1จำนวนหน่วยที่เสนอขายสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลจากการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุนจากนักลงทุนสถาบัน (Book building)

รู้จักผู้สนับสนุนของกองทุนฯ
เอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ดาวน์โหลด

โบรชัวร์

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

ดาวน์โหลด

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2674-6488 กด 8
โทรสาร: 0-2679-5996
อีเมล: marketing@bblam.co.th
เว็บไซต์: www.bblam.co.th