กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจาก ผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบัน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ ตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 12 ประเภท ได้แก่

 • ระบบขนส่งทางราง
 • ประปา
 • ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน
 • โทรคมนาคม
 • ระบบบริหารจัดการน้ำ/การชลประทาน
 • ระบบจัดการของเสีย
 • ไฟฟ้า
 • ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน
 • ท่าเรือน้ำลึก
 • พลังงานทางเลือก
 • ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ
 • กิจการที่มีลักษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม ข้อ 1 ถึง 11 หลายกิจการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย