โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด 5,471,494,736 20.01
2 นายจอมทรัพย์ โลจายะ 4,785,505,523 17.50
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 769,948,290 2.82
4 นายกุลทีป พิชิตสิงห์ 706,001,000 2.58
5 BANK OF SINGAPORE LIMITED 546,222,241 2.00
6 นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล 380,000,000 1.39
7 บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด 354,023,754 1.29
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 308,321,200 1.13
9 นายพรพรหม พรหมวาณิช 257,265,100 0.94
10 นายเสรี ตันชูเกียรติ 236,000,000 0.86
11 นางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์ 231,178,800 0.85
12 นายดิเรก วินิชบุตร 224,566,000 0.82
13 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ 188,939,459 0.69
14 นายศิริชัย โตวิริยะเวช 176,241,824 0.64
15 นายชาติชาย จารุกิจไพศาล 162,952,600 0.60
16 น.ส.จิดาพร พรหมวาณิช 162,000,000 0.59
17 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 142,893,400 0.52
18 ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ 139,336,045 0.51
19 น.ส.เบญจวรรณ อุสาหะ 139,334,858 0.51
20 นางดาราณี อัตตะนันทน์ 139,000,000 0.51