เลือกปี:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)