เลือกปี:
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของกองทุนฯ ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SUPEREIF