โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 75
2 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10
3 Asia Financial Holdings Ltd. 10
4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5