นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ , รองประธานกรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

รองประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ

พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกูล

กรรมการบริษัท

นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

กรรมการบริษัท

นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

กรรมการบริษัท