เลือกปี :
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2563 5,485,023,965.27 10.6505
31 พฤษภาคม 2563 5,461,910,332.34 10.6056
30 เมษายน 2563 5,535,314,403.79 10.7481
31 มีนาคม 2563 5,472,540,058.88 10.6262
29 กุมภาพันธ์ 2563 5,262,981,632.46 10.2193
31 มกราคม 2563 5,321,427,316.22 10.3328