เลือกปี :
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 พฤศจิกายน 2562 5,291,621,491.50 10.2749
31 ตุลาคม 2562 5,235,813,404.25 10.1666
30 กันยายน 2562 5,168,153,521.51 10.0352