การจ่ายเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรก และปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ กองทุนฯ ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนฯ เพิ่งจะเข้าลงทุนในปีปฏิทินแรก ซึ่งระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ยังไม่เต็มปีปฏิทิน จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (สำหรับรอบผลการดำเนินงานงวดวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) เป็นปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

ครั้งที่ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
1 03/03/63 05/03/63 19/03/63 0.23038 07/08/62-31/12/62 กำไรสุทธิ
2 22/05/63 26/05/63 10/06/63 0.26515 01/01/63-31/03/63 กำไรสุทธิ
รวม 0.49553 07/08/62-31/03/63

การคืนเงินทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน

ครั้งที่ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย
เงินคืนทุน
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ที่จ่ายคืน
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังการคืนทุน
รอบระยะเวลาการคืนเงินทุนจดทะเบียน
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
1 03/03/63 05/03/63 19/03/63 0.040 20.60 9.960 5,129.40 07/08/62-31/12/62
รวม 0.040 07/08/62-31/12/62
หมายเหตุ :
เหตุแห่งการคืนเงินทุนครั้งที่ 1: กองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือ อันเนื่องมาจากมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย รวมถึงมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนฯ ลงทุนจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์ดังกล่าวที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนเป็นศูนย์ได้