เลือกปี:
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ประจำปี 2564
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)